[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1


เปลี่ยนอาชีพ Assist ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Asis เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 


เปลี่ยนอาชีพ Acrobat ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Thunder เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 


เปลี่ยนอาชีพ Mercenary ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Zandark เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 


เปลี่ยนอาชีพ Magician ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Masics เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562