[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

4223

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

ระบบนี้ชื่อว่า Item Collecting ซึ่งความหมายสั้นๆ ก็คือดูดของให้ครบตามที่กำหนดแล้วนำมาแลกของไอเทมไป

อุปกรณ์สำคัญ

Collector
     เครื่องที่ใช้ในการสะสมไอเทมนี่ล่ะ เอาไว้ดูดแร่ แต่จะใช้ได้นั้นต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไปเท่านั้น และเครื่องนี้สามารถอัพเดทได้ถึง +5 และใช้ Moonstone ในการอัพเกรด ซึ่งเมื่อบวกแล้วจะช่วยทำให้เราดูดแร่ได้เร็วมากขึ้น

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

Battery
แบตนั้นก็มีหลายแบบมากมายดังนี้

1. Battery [Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system เป็นแบบที่ NPC ขายตรง ก็คือจะเป็นสีเทาฟ้า และมีระยะเวลาในการใช้งาน 30 นาที
2. Silver Battery [Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system เป็นสีเทาเงิน และจะมีอายุการใช้งาน 10 วัน ทุกกรณีไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตาม
3. Gold Battery [Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system เป็นสีเทาทอง และจะมีอายุการใช้งาน 20 วัน ทุกกรณีไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตาม
4. Premium Battery [Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system เป็นสีเทาฟ้า มีแถบสีเหลือง และจะมีอายุการใช้งาน 1 วัน ทุกกรณีไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตาม

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system พื้นที่ในการสะสมไอเทม

จะมีทั้งหมดด้วยกัน 3 ที่ และจะมี NPC อยู่ประจำชื่อ [Collecting Manager]Collins โดยจะมีดังนี้

1. Flaris : จะเป็นพื้นที่สีเขียว และจะอยู่ทางทิศใต้ของเมือง

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

2. Saint Morning : จะเป็นพื้นที่สีน้ำเงิน และจะอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

3. Darkon : จะเป็นพื้นที่สีม่วง และจะอยู่ทางเหนือของเมืองการใช้งาน

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

เริ่มแรก ต้องทำการกดที่แบตเตอรี่ก่อน แล้วจากนั้นถึงกดที่เครื่อง Collector และเมื่อใช้งานได้แล้วจะเป็นไปตามรูป

[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system

ตอนใช้งานนั้นจะมีบอกเลเวลของเครื่อง ซึ่งสามารถอัพเกรดได้เองตามที่กล่าวไปในข้างต้น และแสดงจำนวนแบตเตอรี่ที่เรากำลังใช้งานอยู่ และในการสะสมไอเทมนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทันที เนื่องจาก เราจะต้องรวบรวมไอเทมชนิดต่างๆ ให้ได้ครบ 10 ชิ้นก่อน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ลำดั

ชิ้นส่วนไอเทม

%ได้รับ

ใช้ 10 ชิ้นเพื่อแลกเป็นไอเทม

Volcano Card(2%) Piece 8.868765561 Volcano Card(2%)
Vacuum Card(2%) Piece 11.48903703 Vacuum Card(2%)
Earthquake Card(2%) Piece 9.131796643 Earthquake Card(2%)
 Lightning Card(2%) Piece 9.041442454 Lightning Card(2%)
Ocean Card(2%) Piece 10.42687334 Ocean Card(2%)
Volcano Card(4%) Piece 0.038149546 Volcano Card(4%)
Vacuum Card(4%) Piece 5.371054534 Vacuum Card(4%)
Earthquake Card(4%) Piece 0.098385672 Earthquake Card(4%)
 Lightning Card(4%) Piece 0.012047225 Lightning Card(4%)
Ocean Card(4%) Piece 5.435306401 Ocean Card(4%)
Volcano Card(7%) Piece 0.020078709 Volcano Card(7%)
Vacuum Card(7%) Piece 2.839129387 Vacuum Card(7%)
Earthquake Card(7%) Piece 0.02409445 Earthquake Card(7%)
 Lightning Card(7%) Piece 0.008031483 Lightning Card(7%)
Ocean Card(7%) Piece 10.42687334 Ocean Card(7%)
Sunstone Piece 0.56421171 Sunstone
Moonstone Piece 0.582282548 Moonstone
Topaz Piece 0.905549755 Topaz
Ruby Piece 0.425668621 Ruby
Sapphire Piece 0.200787085 Sapphire
Emerald Piece 0.032125934 Emerald
Diamond Piece 0.02409445 Diamond
Cloud Piece 0.114448639 Cloud Box
Small Toothed Wheel 16.49867481 ไม่สามารถแลกอะไรกับ NPC ได้
 Toothed Wheel 9.017348004 ไม่สามารถแลกอะไรกับ NPC ได้
Gray Pill 2.543972372 ไอเทมยา
Yellow Pill 1.608304554 ไอเทมยา
Blue Pill 1.375391535 ไอเทมยา
Red Pill 1.375391535 ไอเทมยา
Gold Pill 0.200787085 ไอเทมยา
Topaz Piece
Ruby Piece
Sapphire Piece
Emerald Piece
Diamond Piece
[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system Rainbow Stone, ต้องการ 3 Topaz Pieces, 3 Ruby Pieces, 2 Sapphire Pieces, 2 Emerald Pieces และ 1 Diamond Piece

 

หากใช้ Premium Battery มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้

ชิ้นส่วนไอเทม

ใช้ 10 ชิ้นเพื่อแลกเป็นไอเทม

Lightning Stone หิน Lightning Stone
Sunstone Piece Sunstone
Moonstone Piece Moonstone
Shining Oricalkum Piece Shining Oricalkum
Crystal of Order ไอเทม Crystal of Order
Chaos Gem ไอเทม Chaos Gem
Topaz Piece Topaz
Ruby Piece Ruby
Sapphire Piece Sapphire
Emerald Piece Emerald
Diamond Piece Diamond
 Garnet Piece Garnet
Turquoise Piece Turquoise
Aquamarine Piece Aquamarine
 Amethyst Piece Amethyst
Cloud Piece Cloud Box
Volcano Card(7%) Piece Volcano Card(7%)
Vacuum Card(7%) Piece Vacuum Card(7%)
Earthquake Card(7%) Piece Earthquake Card(7%)
 Lightning Card(7%) Piece Lightning Card(7%)
Ocean Card(7%) Piece Ocean Card(7%)
Red Pill ไอเทมยา
Gold Pill ไอเทมยา
Mysterious Pill ไอเทมยา
Tenth Refresher ไอเทมยา ฟื้นฟู MP 250 หน่วย
Green Root Beer ยาเพิ่ม Speed+5%, Max. HP+100 10 นาที
Bead of Relentless Power ลูกแก้วเพิ่ม Attack+50 1ชม.
Bead of Clarity ลูกแก้วลดร่าย 3% 1ชม.
Bead of Focussed Power ลูกแก้วเพิ่มโจมตีเวทมย์+10 ลดร่าย+2% 1ชม.
Bead of Accuracy ลูกแก้วเพิ่ม Hits+3% 1ชม.
Bead of Swiftness ลูกแก้วเพิ่มโจมตีเร็ว+7% 1ชม.
Bead of the Protector ลูกแก้วเพิ่มป้องกัน+20 1ชม.
Bead of Soul Reaving ลูกแก้วเพิ่มฟื้นฟูเลือด+30 1ชม.
Sanddust
Mud
Soil Nutrients
Neutralizing Agen
Good Soil, ไอเทมแต่ละชนิดอย่างละ 3 ชิ้น

รู


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
[Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system [Flyff] อัพเดทระบบใหม่ Collector system