[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

1085

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 4 พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 1 พฤษภาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
รายละเอียดโปรโมชั่น

เติมเงินตรงเข้าเกม FlyFF ด้วยบัตร True Money ราคา 90 บาท ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
รับไอเทมจากรายการด้านล่าง
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม ได้รับไอเทมทันที ดังนี้ [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Scroll of Amplification R (1Days) 1 ชิ้น
ใบคูณ 100% ระยะเวลา 1 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Plume of the Dove (7 days) 1 ชิ้น
ปีกอันทรงสง่า วิ้งวับระยะเวลา 7 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Penguin Pet Box (7 Days) 1 ชิ้น
กล่องสัตว์เลี้ยงเพนกวินน้อย ระยะเวลา 7 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

 

Plume of the Dove (7 days)

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

Penguin Pet Box (7 Days)

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม


[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น (เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกช่องทาง)
โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้ **
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม เติมครบ 200 บาท รับ 1 สิทธิ์ สุ่มรับไอเทม 1 รายการ[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Mask of the Almighty Dragon 1 ชิ้น [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
Status : เพิ่ม Critical Damage +5% , HP +10%
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Makeover box 1 กล่อง
ได้รับไอเทม Free Makeup Coupon x1, Beauty Salon Coupon x1
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gift Box 1 ชิ้น
กล่องที่มีของขวัญอยู่ข้างใน
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gift Box 2 ชิ้น
กล่องที่มีของขวัญอยู่ข้างใน
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Scroll Box 2 ชิ้น
กล่องที่ได้รับไอเทม Scroll of Blessing x2, Scroll of Resurrection x2
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Almighty Dragon Fun Box 20 ชิ้น
กล่องที่ได้รับไอเทม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Almighty Dragon Fun Box 15 ชิ้น
กล่องที่ได้รับไอเทม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Almighty Dragon Fun Box 10 ชิ้น
กล่องที่ได้รับไอเทม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม


[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Mask of the Almighty Dragon[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

Free Makeup Coupon

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม


[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
รายละเอียดโปรโมชั่น

เติมเงินตรงเข้าเกม FlyFF ด้วยบัตร True Money ราคา 500 บาท ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
รับไอเทมจากรายการด้านล่าง ตามลำดับขั้น
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม เติมครบทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ ได้รับไอเทมตามลำดับขั้น[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ลำดับขั้น รายละเอียด
ขั้นที่ 1 [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gift Box 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Scroll of Required Level(Low Class) 1 ชิ้น
ขั้นที่ 2 [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gift Box 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม 7 Day Azria Ticket 1 ชิ้น
ขั้นที่ 3 [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Scroll of Acquisition (High) 3 ชิ้น[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Spike ถาวร 1 ชิ้น[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม


[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gift Box มีโอกาสได้รับแฟชั่นไอเทม
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.– 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดโปรโมชั่น
ใช้จ่ายครบ 100 บาท เข้าเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

รับไอเทมจากรายการด้านล่าง

** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม ใช้จ่ายครบ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ สุ่มรับไอเทม 1 รายการ[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Set of the Almighty Dragon King (M) 1 เซท[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ประกอบไปด้วย ผม ชุด มือ และ เท้า
เพิ่ม Atk+10%, Cri+10% และ Speed10%
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Set of the Almighty Dragon King (F) 1 เซท[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ประกอบไปด้วย ผม ชุด มือ และ เท้า
เพิ่ม Atk+10%, Cri+10% และ Speed10%
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Vengeance Mask of the Almighty Dragon King (M)[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Vengeance Mask of the Almighty Dragon King (F)[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Crown of the Almighty Dragon King (M)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Boots of the Almighty Dragon King (M)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gloves of the Almighty Dragon King (M)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Suit of the Almighty Dragon King (M)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Crown of the Almighty Dragon King (F)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Boots of the Almighty Dragon King (F)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Gloves of the Almighty Dragon King (F)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Suit of the Almighty Dragon King (F)
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Almight Dragon King Set (M) (7 days) Box
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Almight Dragon King Set (F) (7 days) Box
จำนวน 1 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Refresher Hold
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Activition
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Vital Drink X
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Orikakum
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Moonstone
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Bull Hamstern
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Power scroll
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Hot Ddukguk
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Fresh Ddukguk
จำนวน 5 ชิ้น
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Sweet Ddukguk
จำนวน 5 ชิ้น


[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Almighty Dragon King Set[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม


ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.– 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.– 15 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.– 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดโปรโมชั่น
ใช้จ่ายครบ 8,000 บาท เข้าเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

สามารถเลือกรับไอเทมจากรายการด้านล่างได้เลย

** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม ใช้จ่ายครบ 8,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เลือกรับไอเทม 1 รายการ[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Cloak of the Almighty Dragon King (M)[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
Status : Cri+13%, Speed 17% และ Atk+100
(Destruction Dragon Cloak)
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม Cloak of the Almighty Dragon King (F)[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม
Status : Cri+13%, Speed 17% และ Atk+100
(Destruction Dragon Cloak)

[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม


หมายเหตุ :
1. ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
2. 1 ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
3. เติมไอเทมโค้ดได้ที่นี่ https://secure2.playpark.com/ItemCode/FlyFFItemCode/Login.aspx
4. หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
[FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม [FlyFF] May Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม