[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

954

[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.00 น.
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 [Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 [Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 Wedding Set (M)(F)
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
Rabbit Set (F)(M)
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 Madrigal Guardian Set(F)(M)
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 Hera Hoverbike (Black)
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562


ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.00 น.
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 Reconnaissance (F)(M)
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 Tiger Cub
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 [Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
[Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 [Flyff] Update Item Shop ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562